မိုက္ခရိုေဆာ ့2010

ကၽြန္ေတာ္ အရင္က မုိက္ခရုိေဆာ႔လ္ ၂၀၁၀ ဖူးဘာရွင္း ဆိုျပီတင္ေပးခဲ႔တယ္။ အဲ႕ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ crash က်န္ခဲ႔တာ မသိလုိက္ဘူး။ ဒီေန႔မွ လာေျပာလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အခုလုိ က်န္ခဲ႔လုိ႕လဲ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေမးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးကုိလည္ တခါတည္ ေပါင္းေျဖေပးပါအုံးမယ္။ ခ်က္ခ်င္မေျဖေပးႏုိင္တာ ခြင္႔လြတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ေ၀မွ် ေပးဖုိ႕လည္ ၾကိဳးစားေရးသားေနပါတယ္။ မႈလ တင္ေပးခဲ႔တဲ႕ မိုက္ခရုိေဆာ႔လ္ဖုိင္ေတြကုိ ဒီေနရာက သြားေဒါင္းလုိက္ပါ။ အဲ႕ဒီေနရာကေန ေဒါင္းျပီးသာနဲ႕ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ႕ crash ကုိ Run လိုက္တာနဲ႕ အဆင္ေျပပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေဒါင္းလုပ္ လုပ္...
ကၽြန္ေတာ္ အရင္က မုိက္ခရုိေဆာ႔လ္ ၂၀၁၀ ဖူးဘာရွင္း ဆိုျပီတင္ေပးခဲ႔တယ္။ အဲ႕ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ crash က်န္ခဲ႔တာ မသိလုိက္ဘူး။ ဒီေန႔မွ လာေျပာလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အခုလုိ က်န္ခဲ႔လုိ႕လဲ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေမးထားေသာ ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးကုိလည္ တခါတည္ ေပါင္းေျဖေပးပါအုံးမယ္။ ခ်က္ခ်င္မေျဖေပးႏုိင္တာ ခြင္႔လြတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ေ၀မွ် ေပးဖုိ႕လည္ ၾကိဳးစားေရးသားေနပါတယ္။ မႈလ တင္ေပးခဲ႔တဲ႕ မိုက္ခရုိေဆာ႔လ္ဖုိင္ေတြကုိ ဒီေနရာကသြားေဒါင္းလုိက္ပါ။ အဲ႕ဒီေနရာကေန ေဒါင္းျပီးသာနဲ႕ ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ႕ crash ကုိ Run လိုက္တာနဲ႕ အဆင္ေျပပါမည္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။