အင္တာနက္မွာပိုက္ဆံရွာနည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေပးရင္းပိုက္ဆံရွာျခင္း၊   အခ်က္
အလက္မ်ားထည္႔သြင္းေပးျခင္းျဖင့္  ပိုက္ဆံရွာျခင္း၊   ဆာေဗးမ်ားလုပ္၍ပိုက္ဆံရွာျခင္း၊  စာေရးသားျခင္းျဖင့္
ပိုက္ဆံရွာျခင္း  စသျဖင့္ေပါ့။   အဲ ေနာက္ဆံုးတစ္ခု  အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အရိုးရွင္းဆံုး ပိုက္ဆံရွာနည္း ကေတာ့
ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈျခင္းျဖင့္ ပိုက္ဆံရွာနည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ PTC လို႔ေခၚပါတယ္။

PTC = Paid To Click

ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို  ၾကည္႔ရႈရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံေပးတဲ့ဆိုဒ္ပါ။ အဲဒီမွာ ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု
ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံတကယ္ေပးသလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။ သည္ဘက္ေခတ္ေတြမွာ  အင္တာနက္မားကတ္တင္း
ဆိုတာ ေခတ္စားလာပါတယ္။ အင္တာနက္အြန္လိုင္းကေန ထိုင္ရာမထ ပိုက္ဆံရွာႏိုင္ေနပါျပီ။ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္
ခုဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံရတ့ဲေပးတဲ့ဆို္ဒ္ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီးပါ။ ဥပမာ သင္က ဝဘ္ဆို္ဒ္တစ္ခုလုပ္ျပီး ခုနက
ေျပာသလုိ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ပိုက္ဆံေပးတ့ဲဆိုဒ္တစ္ခုမွာ မိမိဝဘ္ဆိုဒ္ကို  အေကာင့္လုပ္ထား
တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဝဘ္ဆိုဒ္ကို တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ ဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ကိုယ္က  ပိုက္ဆံရပါတယ္။ အဲဒီလို
ဆိုဒ္ေတြဟာလည္း အင္တာနက္မွာ  တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီးပါ။ ယခုေျပာမယ့္ဆိုဒ္ဟာလည္း အဲဒီလိုစနစ္က်င့္သံုး
ထားျပီး သေဘာတရားကို ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ ၄င္းဆိုဒ္မွာအေကာင့္လုပ္ျပီး ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ဝင္
ေငြရေနႏိုင္တာပါ။
ေနာက္ျပီး အင္တာနက္ဆိုတာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတ့ဲဆိုဒ္ အမွန္တကယ္ရိုးသားျပီးေျပာရင္ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္
တဲ့ဆိုဒ္မ်ားအေတာ္ကိုရွားပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့ဆိုဒ္ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ပိုက္ဆံ
တကယ္ေပးသလားမေပးဘူးလားဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳေပၚမွာပဲ  မူတည္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္
ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ကိုယ္တိုင္ပိုက္ဆံရထားတဲ့ဆိုဒ္ေလးကေတာ့
အထက္ပါဆိုဒ္ တကယ္ေပးသလားမေပးဘူးလားဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက္ပံုမွာရႈပါ။

Neobux မွ ေပးေငြ ၂ ေဒၚလာ Alertpay ထဲေရာက္လာေသာ သက္ေသ

အထက္ပါပံုဟာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္တိုင္ပိုက္ဆံရထားတဲ့သက္ေသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ယံု
ၾကည္တာမယံုၾကည္တာ  ကၽြန္ေတာ့္အပိုင္းမဟုတ္ပါဘူး။  ၄င္းဆိုဒ္ဟာ  ၉၉.၉၉ရာႏႈန္း  ပိုက္ဆံ တကယ္ေပး
ေၾကာင္း အာမခံပါတယ္။ ၀.၀၁ ရာႏႈန္းကေတာ့ ၄င္းဆိုဒ္ရဲ႕ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ မညီလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမွားအယြင္း
တစ္ခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၄င္းဆိုဒ္မွေငြမေပးျခင္းပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေနာက္ပိုင္းမွာေဖာ္ျပေပးသြား
မွာပါ။

Neobux ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ

၄င္းဟာ ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံေပးပါတယ္။ စစဝင္ခ်င္း မန္ဘာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ကို
ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္ေလးခု  ၾကည္႔ခြင့္ေပးပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုစီကို ၀.၀၁ ေဒၚလာေပးပါတယ္။  ေလးခု ဆို
ေတာ့ ၀.၀၄  ေဒၚလာေပါ့။ အနည္းဆံုး ၂ ေဒၚလာျပည္႔ရင္ ထုတ္ႏို္င္ပါျပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ ျပဳ
လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။

ေပးေငြကို ဘယ္လိုထုတ္မလဲ

အြန္လိုင္းမွာ ေငြေခ်ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း စသည္မ်ားကို ျခားခံအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕ အ
စည္း ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားရွိပါတယ္။ ၄င္းဆိုဒ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့  ဘယ္ဆိုဒ္မွာမဆို ေငြေခ်တဲ့ဆိုဒ္မ်ားမွတစ္
ဆင့္ ေငြေခ်ျခင္း အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။  ခုေျပာထားတဲ့ဆိုဒ္ဟာ ေငြေခ် စ
နစ္သံုးခုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။

Paypal, Alertpay and Neteller မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားလိုက္ပါတယ္။  ၄င္းေငြေခ်ဆိုဒ္မ်ား
ကိုေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့အတြက္  ေပးေငြမ်ားကို  အထက္ပါ စနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဆီ
ဘယ္လိုရေအာင္ထုတ္မလဲဆိုတာကတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ကေတာ့  အခက္အခဲတစ္ခု
အျဖစ္တည္ရွိေနပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ယာယီသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ရလာတဲ့ေငြေတြကို ဘယ္မွာသံုးမွာလဲ

ခုနက ေျပာခဲ့တ့ဲ ေငြေခ်ဆိုဒ္မ်ားဟာ အြန္လိုင္းကေန တစ္ဆင့္ ေငြေခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ ရလာတဲ့ပိုက္ဆံမ်ားကို
ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားဝယ္ယူျခင္းအျပင္ အီးဘုတ္မ်ားဝယ္ယူျခင္း စတာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ပါလိမ့္မယ္။

Neobux Account လုပ္နည္း

ကိုသြားျပီး ဘယ္ဘက္ေဘာက္စ္ ေအာက္မွ အေကာင့္လုပ္ေသာ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီး အေကာင့္လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။
ဘယ္ဘက္ေဘာက္စ္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္လို႔ တကူးတက ေဖာ္ျပမေပးေတာ့ပါဘူး။
Neobux ဝင္ေငြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ


အရင္ဆံုး Homepage မွတစ္ဆင့္ login ဝင္လိုက္ပါ။ (Secondary password ခ်န္ထားႏို္င္ပါတယ္)

ျပီးရင္ ဝင္ထားတ့ဲ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ညာဘက္ထိပ္ဆံုးမွ View advertisements ကိုႏွိပ္ပါ။


အထက္ပါအတိုင္း ေၾကာ္ျငာ လင့္ခ္ေလးခုကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထဲကတစ္ခုကိုႏွိပ္လို္က္ပါ။ ပံုမွာျပထားတဲ့
အတိုင္း အနီေရာင္အစက္ေလးတစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အနီေရာင္အစက္ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့

ေအာက္မွာျပထားတဲ့အတိုင္း စာမ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။အဲဒါကေတာ့ ေၾကာ္ျငာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဝဘ္ဆိုဒ္ပါပဲ။ စကၠန္႔အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
အေကာင့္ထဲကို ေငြသြင္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသပါလိမ့္မယ္။ျပီးရင္ေတာ့ ၾကည္႔ထားတဲ့စာမ်က္ႏွာကို ပိတ္ျပီး က်န္တဲ့ လင့္ခ္သံုးခုကို ဆက္ႏွိပ္ျပီးၾကည္႔ပါ။  ဝင္ဝင္ခ်င္း မန္
ဘာတစ္ေယာက္အတြက္ေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ရွိျပီးေနာက္ေန႔မ်ားမွာလည္းဒီေန႔ၾကည္႔ခဲ့တဲ့ဆိုဒ္မ်ားကိုပဲျပန္ၾကည္႔
ရမွာပါ။ လင့္ခ္အသစ္မ်ားေရာက္မလာပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ တစ္ခုႏွစ္ခုေရာက္လာတတ္ပါတယ္။
..........................................................
စာမ်က္ႏွာေျမပံုအႏွစ္ခ်ဳပ္ (အၾကမ္း)


အထက္ပါပံုဟာ၄င္းဆိုဒ္ရဲ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားျပေျမပံုပါ။ေအာက္မွာေပးထားတဲ့စာမ်က္ႏွာပံုအသီးသီးကို အထက္
ပါပံုမွ လင့္ခ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာ  ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔  ေဖာ္ျပေပး
သြားမွာပါ။
........................................................
ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္နည္း

ဝင္ဝင္ခ်င္းမန္ဘာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ကိုေၾကာ္ျငာေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္း
မ်ား စိတ္မရွည္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းေတြ ရွိပါတယ္။  ပထမဆံုးတစ္ခုကတာ့
ႏွိပ္စရာဝဘ္ဆိုဒ္လင့္ခ္မ်ားကို  ဝယ္ယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  ၅ေဒၚလာနဲ႔ ဝယ္ယူႏို္င္ျပီး ႏွိပ္စရာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို
ႏွစ္ဆထိတိုးလိုက္တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔ဝင္ေငြပိုတိုးလာႏို္င္ပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခုကေတာ့  ကုိယ္လုပ္ထားတဲ့
အေကာင့္နဲ႔ အျခားသူမ်ားကို ညႊန္းျပီး အေကာင့္လုပ္ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ၄င္း ႏွိပ္ေသာသူမ်ားထဲကမွ
တစ္ဝက္ကို ကိုယ္ကရရွိႏို္င္ပါလိမ့္မယ္။(Banners လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္သြားပါ)
အထက္ပံုပါ လင့္ခ္မ်ားထဲမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို ေကာ္ပီကူးယူျပီး  အျခားသူမ်ားအား  အေကာင့္လုပ္
ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ေစျခင္းျဖင့္  ၄င္းတို႔ႏွိပ္သမွ်ထဲမွ  တစ္ဝက္ကို  ကုိယ္ကရတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုမ်ားမ်ားလုပ္ေလ
ကိုယ္က ပိုက္ဆံပိုရေလျဖစ္ပါတယ္။  လင့္ခ္ကိုတိုက္ရိုက္ေပးႏို္င္သလို  မိမိမွာဘေလာ့ဂ္တစ္ခုရွိေနရင္လည္း
ကိုယ့္ဘေလာ့ထဲမွာ neobux ကုဒ္ကိုယူျပီးပံုအေနနဲ႔ထည္႔ထားႏိုင္ပါတယ္။

Referral မ်ားကို ကိုယ္တိုင္မညႊန္းပဲ ငွားရမ္းျခင္း

သူကေတာ့ ႏွိပ္ေနတဲ့သူမ်ားရဲ႕အေကာင့္ကို ခဏငွားျပီး ၄င္းတို႔ႏွိပ္သမွ်ထဲကတစ္ဝက္ကို ကုိယ္ကရရွိျခင္းပါ။
တိုက္ရိုက္ နဲ႔  ငွားရမ္းစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးဟာ သူမ်ားႏွိပ္ရင္  တစ္ဝက္ရတဲ့အတြက္  သူႏွိပ္ရင္ သူ႔အေကာင့္ထဲကို
၀.၀၁ ေဒၚလာေရာက္သြားသလိုကိုယ့္ထဲကိုလည္း ၀.၀၀၅ ေဒၚလာေရာက္လာပါတယ္။ တစ္လကို ၀.၇၅ ေဒၚ
လာကေနစျပီး ငွားလို႔ရပါတယ္။ ငွားျပီးကိုယ္က  ထိုင္ေနလို႔ေတာ့မရပါဘူး။  ကိုယ္ကလည္းႏွိပ္ေပးမွ ကိုယ္ရ
တဲ့ကလစ္အေရအတြက္နဲ႔ေျမွာက္ျပီး ပိုက္ဆံရပါတယ္။ တစ္ရက္ပ်က္လို႔ရွိရင္ေတာ့ မေန႔ကပ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္
ပ်က္ခဲ့တဲ့ရက္က ပိုက္ဆံကို ကိုယ္ကမရပါဘူး။ ငွားခကို ကိုယ့္အေကာင့္ထဲမွာစုျပီး  ေငြေခ်ႏို္င္သလိုေငြေခ်တဲ့
ဆိုဒ္မ်ားကေနလည္း ေငြေခ်လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပံုကိုၾကည္႔ပါ။


(Account Summary > Referrals လင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သြားပါ)

Paypal or Alertpay အေကာင့္ရွိျပီးသူမ်ားအတြက္

သည္ဆိုဒ္ဟာ အေကာင့္လုပ္ျပီး အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည္႔မွ Referralsမ်ားနဲ႔ပက္သက္တဲ့ကိစၥမ်ားကို လက္ခံ
ပါတယ္။ ေငြေခ်စနစ္မ်ားမွာ အေကာင့္ရွိျပီး ပိုက္ဆံရွိျပီးသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ကလစ္ ၁၀၀  ႏွိပ္ျပီးသြားရင္
Direct referral ေရာ Rental referral ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စိတ္ၾကိဳက္ငွားသံုးႏိုင္ပါျပီ။(Rented လင့္ခ္မွသြားပါ။)
ကိုယ္ငွားထားတဲ့ Referral မ်ားရဲ႕ ကလစ္ႏွိပ္ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ထားပံုဇယားပါ။

ပံုမွာၾကည္႔ပါ။ ေအာက္ဆံုးက တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ်ေၾကာ္ျငာလင့္ခ္ ၇ ခုၾကည္႔ပါတယ္။ ကလစ္
ႏွိပ္တာနည္းတဲ့သူမ်ားကိုလည္း အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔လဲႏို္င္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ေလးႏွိပ္ ၈ဆင့္ေပး
ျပီး လဲႏိုင္ပါတယ္။

Neobux မွ ေငြထုတ္နည္း

သည္ဆိုဒ္ဟာ ကနဦးမန္ဘာမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၂ ေဒၚလာျပည္႔ရင္ ထုတ္ႏို္င္ပါျပီ။ သို႔ေသာ္  ဒုတိယေငြ
ထုတ္ျခင္းမွစျပီး တစ္ေဒၚလာစီတိုးသြားကာ ေနာက္ဆံုး ဆယ္ေဒၚလာျပည္႔မွ  ရပ္သြားပါတယ္။  ဆိုလိုတာက
ပထမေငြထုတ္ျခင္း  အနည္းဆံုး ၂ေဒၚလာ ဒုတိယေငြထုတ္ျခင္း ၃ေဒၚလာ စသျဖင့္ေပါ့။ ကနဦးမန္ဘာ တစ္
ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေငြထုတ္ရမလဲဆိုတာ ေအာက္ပံုမွာၾကည္႔ပါ။
(Account Summary လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္သြားပါ)
ကုိယ့္အေကာင့္ထဲမွာ ၂ေဒၚလာျပည္႔ျပီးသြားရင္ေတာ့ ညာဘက္ဆံုးက ခလုပ္ေလးစိမ္းလာျပီး ထုတ္လို႔ရပါျပီ။
ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေငြေခ်စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုအဆင္မေျပရင္ တစ္ခုေရြးႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေခ်စနစ္ အေကာင့္မရွိသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကို ႏွိပ္ျပီး အေကာင့္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ေငြထုပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုအသိေပးမလဲ

သည္ဆုိဒ္ဟာ အထက္ပါေငြေခ်ဆို္ဒ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အေကာင့္မွာ ေငြ ၂ေဒၚလာ
ရလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ေထာက္ပံ့ေပးထားတ့ဲဆုိဒ္မ်ားမွ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သည္ဆိုဒ္ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအ
ရ ထုတ္ျပီးပုိက္ဆံရယူရန္ ၄၈နာရီ ၾကာမယ္လို႔ေရးထားေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ျပီး  ပိုက္ဆံရတဲ့အခ်ိန္
ကေတာ့ စကၠန္႔အနည္းငယ္သာ ၾကာပါတယ္။ ၄င္းကို Instant payment လို႔ေခၚပါတယ္။ညာဘက္ဆံုးက စိမ္းေနျပီျဖစ္တဲ့ ခလုတ္ကေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အထက္ပါအတိုင္း ျပပါလိမ့္မယ္။  ေငြ
ထုတ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ ထုတ္ျပီးသြားေၾကာင္းကို  ဆိုဒ္ထဲက  အေျခအေနျပစနစ္မွာၾကည္႔ႏိုင္သလို ကုိယ္လုပ္
ထားတဲ့ ေငြေခ်စနစ္ အီးေမးလ္ထဲသို႔လည္း ေငြထည္႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါလိမ့္မယ္။ အထက္ပါအတိုင္း
စာတမ္းအစိမ္းေလးျမင္ရျပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ေငြေခ်စနစ္အေကာင့္ထဲကို ဝင္ၾကည္႔လိုက္ပါ။

Neobux မွေပးေငြ ၂ေဒၚလာကို အံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။


Account upgrade လုပ္နည္း

ဝင္ေငြပိုတိုးေအာင္လို႔ ကိုယ့္အေကာင့္ကို Upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။အထက္ပါလင့္ခ္အတိုင္းႏွိပ္ျပီး  အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာ့ ညာဘက္ေဘးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  လိုအပ္ခ်က္သံုးခုရွိပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီ  ျပည္႔မီသြားရင္ေတာ့
တစ္ခုခ်င္းစီ ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သံုးခုစလံုးဖ်က္ပစ္မွ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ပါတယ္။  အေသးစိတ္ေလ့လာ
ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္

After your upgrade , စာတန္းေနာက္က More info ကိုႏွပ္ျပီးေလ့လာႏို္င္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာျပေျမပံုအႏွစ္ခ်ဳပ္ (အေခ်ာ)Account Summary
မိမိဝဘ္ဆိုဒ္ကိုေၾကာ္ျငာျခင္း၊  အေကာင့္ကို  ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္ျခင္း၊  ပိုက္ဆံထုတ္ျခင္း၊  မိမိအေကာင့္၏
လုပ္ငန္းျပဇယား၊ Referral ငွားရမ္းျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လင့္ခ္မ်ားပါဝင္သည္။

Banners
တစ္ျခားသူမ်ားအား refer လုပ္ရန္ လင့္ခ္မ်ားပါဝင္သည္။

Personal
မိမိအေကာင့္ႏွင့္ပက္သက္၍အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္
သလို paypal , alertpay ေမးလ္မ်ားေျပာင္းရန္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။

Advertisements
မိမိိေၾကာ္ျငာထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား (ေၾကာ္ျငာမထားလွ်င္ ဘာမွ်ေပၚမည္မဟုတ္ပါ)

Direct
Referral link မွတစ္ဆင့္အေကာင့္လုပ္ႏွိပ္ေနသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားၾကည္႔ရႈႏိုင္သည္။

Rented
ငွားရမ္းထားေသာ Referral မ်ား၏ ကလစ္ႏွိပ္ႏႈန္းကို သိေစရန္ႏွင့္ လူအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။

Statistics
မိမိႏွိပ္လိုက္ေသာ ကလစ္အေရအတြက္မ်ား၊  ငွားရမ္းထားသူမ်ား၏  ကလစ္အေရအတြက္မ်ား  ရထားေသာ
ပိုက္ဆံပမာဏကို ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။

History
မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ အျပဴအမူမ်ားကို  မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ ( ဘယ္ေန႔
မွစ၍ မန္ဘာျဖစ္သည္။ ဘယ္သူေတြ မိမိေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ စသည္မ်ားပါဝင္သည္။ )

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 ဝဘ္ဆိုဒ္တိုင္းမွာ သူ႔စည္းကမ္းနဲ႔သူရွိပါတယ္။  ၄င္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာရင္ေတာ့ ကိုယ့္အေကာင့္ကို
ယာယီ ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း   အေရးယူခံရႏိုင္ပါ
တယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ စည္းကမ္းခ်က္အနည္းငယ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးအေကာင့္တစ္ခုႏႈန္း

သည္ဆိုဒ္ဟာ အိမ္ကေနပိုက္ဆံရွာဖို႔ လုပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို အေကာင့္တစ္ခုပဲလုပ္
ခြင့္ေပးပါတယ္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အေကာင့္မ်ားကို ယာယီပိတ္ပစ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္းပိတ္
ပစ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။

အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္း

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထဲမွာ အင္တာနက္ကေဖးဆိုင္မ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္းကို လက္မခံေသာ္လည္း တကယ္တမ္း
သံုးလို႔ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ခုနကေျပာခဲ့သလို အေကာင့္မ်ားကိုမမွန္မကန္လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးယူ
ခံရႏိုင္ပါတယ္။

Proxy အသံုးျပဳျခင္း

login ဝင္ဖို႔ proxy သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ဖို႔ အသံုးျပဳျခင္းလက္မခံပါ။


၄င္းဟာ ဘာကိုညႊန္းတာလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ ကိုယ္ကျမန္မာႏိုင္ငံကေန အေကာင့္လုပ္ႏွိပ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခား
ေရာက္သြားရင္လည္း ဒီဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့သေဘာပါ။  ဒါေၾကာင့္လက္ခံတာပါ။  ဘာေၾကာင့္ေျပာတာလဲ
ဆိုေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံဟာ အိုင္ပီနံပါတ္မ်ားမတူသလို  အခ်ိန္မ်ားလည္း မတူညီၾကပါ။ သည္ဆိုဒ္ဟာ
တစ္ေန႔ေၾကာ္ျငာေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ေပးဖို႔ ၄င္းတင္ထားတဲ့ဆာဗာအခ်ိန္နဲ႔  ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ိန္ကို  အသံုးျပဳပါ
တယ္။  ကိုယ့္အိုင္ပီေျပာင္းသြားတာနဲ႔  ကိုယ္ဝင္လိုက္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕   အခ်ိန္လည္းေျပာင္းသြားပါတယ္။ အဲေတာ့
ေၾကာ္ျငာအသစ္ၾကည္႔ဖို႔ၾကိဳးစားတယ္ဆိုျပီး မမွန္မကန္လုပ္မႈနဲ႔ အေကာင့္ထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

အလိုအေလ်ာက္ႏွပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳျခင္းကို လက္မခံျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္တိုင္ႏွိပ္ရမွာပ်င္းတဲ့သူမ်ားက  အလိုအေလ်ာက္ႏွိပ္ေပးတဲ့  ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို  အသံုးျပဳၾကပါ
တယ္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳျခင္းကို ဒီဆိုဒ္က လက္မခံပါဘူး။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိက အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

Referral မ်ားကို မမွန္မကန္လုပ္ျခင္း

ညႊန္းျခင္းမ်ားမွ ပိုက္ဆံေပးေသာ္လည္း ၄င္းအညႊန္းမ်ားကို  ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းသံုးျပီး  ပိုက္ဆံရခ်င္ရင္
ေတာ့ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

အခက္အခဲျပႆနာမ်ား

Login ဝင္ရန္ၾကာေနျခင္း

Login ဝင္တာၾကာေနရင္ေတာ့ Refresh လုပ္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ရက္ကလစ္ ၄ ခုႏႈန္း

ဒီဆိုဒ္ဟာ တစ္ေန႔ကို ေၾကာ္ျငာေလးခုၾကည္႔ခြင့္ေပးပါတယ္။ေၾကာ္ျငာၾကည္႔တာကုန္သြားျပီးေနာက္တစ္ခါျပန္
ဝင္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

You already viewed this advertisement in the last 24 hours ...


တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဝင္ၾကည္႔သြားျခင္း

တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ္ကဝင္ၾကည္႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္းျပေနတယ္ဆိုရင္

Another user using your IP address already viewed 
this advertisement in the last 24 hours...


ဖိုရမ္လိုဟာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခား history စာမ်က္ႏွာလုိမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သြားျပီးမွ ေၾကာ္ျငာျပန္ၾကည္႔ပါ။

Paypal, Alertpay (One IP per login)

၄င္းဆိုဒ္မ်ားကိုဝင္ရင္ အိုင္ပီတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲဝင္တာအေကာင္းဆံုးပါ။ ပေရာက္ဆီသံုးရင္လည္း တစ္မ်ိဳးတည္း
ပဲျဖစ္ရပါ့မယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ အထက္ပါအေကာင့္မ်ားအဖ်က္ခံရႏိုင္ပါတယ္။
(neobux အေကာင့္ကိုေတာ့ မထိခိုက္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ paypal , alertpay ေမးလ္ေျပာင္းရပါ့မယ္)

Neobux နဲ႔ ပက္သက္ျပီးေလ့လာခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆံုးကအထက္ပါလင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သူ႔ရဲ႕သေဘာထားေတြကို ေလ့
လာႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ဆိုဒ္ေလးနဲ႔ပက္သက္ျပီး အေတာ္အသင့္သိသြားျပီဆိုေတာ့အြန္လိုင္း
ကေန ပိုက္ဆံရွာျပီး အပိုဝင္ေငြရႏိုင္ပါျပီ။ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (သံုးတတ္ရင္) ၄င္းနဲ႔ပိုက္ဆံရ
ႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သလို ဝဘ္ဆိုဒ္ဝယ္ခ်င္လို႔ အခက္ေတြ႔ေနတဲ့  မိတ္ေဆြေတြလည္း  ဒီကေနတစ္ဆင့္
တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပိုက္ဆံအပိုဝင္လာႏို္င္ပါလိမ့္မယ္။ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ဖိုရမ္မ်ား လူမႈေရးဆိုဒ္မ်ားေရး
သားေနၾကတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းအဖြဲ႕ေတြလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပိုက္ဆံပိုရွာႏိုင္ျပီး အပို
Fund ရလာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အားလံုးပဲအဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ။